PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhasebe MüdürlüğüMevlüt KAPAN 
Mali Hiz. Müdür V.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

1- Belediyemizin ilçemize sunmuş olduğu hizmetler için usulüne uygun olarak tahakkuk etmiş masrafların yürürlükteki yasalara uygun olarak ödeme işlemlerini yapmak,
2- Muhasebe esas ve yardımcı defterlerini günü gününe eksiksiz ve kusursuz olarak tutmak,
3- Belediye Bütçe ve Kesin Hesaplarını yasalara uygun olarak hazırlamak, Sayıştay başkanlığına ve ilgili Bakanlığa sunmak, 
4- Belediye ve bağlı birimlerinin görevleri gereği ihtiyaç duydukları araç,gereç,eşya ve diğer malzemelerinin alımlarına, bütçe imkanları içerisinde olur vermek, 
5- Müdürlüğe intikal eden tahakkuk evraklarını kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde inceleyip, yasal işlemlerini tamamlayarak ödemeye hazır hale getirmek,
6- Son ödeme tarihli evrakların takibini yaparak gününde ödemesini yapmak,
7- Belediyemiz Bilgisayar Sisteminin yazılım, donanım ve diğer işlemlerini yürütmek,
8- Birimle ilgili her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak,
9- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde İç Kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
10- Ön Mali Kontrol faaliyetini yürütmek,
11- Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,
12- Harcama birimlerince talep edilen bütçe içersin de ödenek aktarma işlemlerini hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak, 
13- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.md.gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,
14- Meclis ve Encümen Üyelerinin aylık oturum cetvelini ve ücretlerini hazırlamak,
15- Belediye işçilerinin özlük dosyalarını yasalar gereğince tutmak ve saklamak ve izinlerini takip etmek. İşçi Disiplin Kurulunun oluşturulması ve disiplin ile ilgili işlemleri yapmak,
16- Belediye Başkanı, maaş ve ücretleri, Belediye personelinin (İşçi-Memur) sosyal haklar ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak, bunlarla ilgili Emekli Keseneği, SSK Primleri, Kefalet keseneği, Sendika aidatları, icra kesintileri ile ilgili işlemleri yapmak. Emekliliği gelen personellerin emeklilik işlemlerini yapmak,

17- İşçi ve Memur personelin Harcırah kanunu gereği yolluklarının tahakkukunu yapmak,
18- Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu hükümlerini uygulamak,
19- Belediye Sendikalı işçilerinin TİS Sözleşmesi gereğince alması gereken sosyal yardımlarla ilgili alım işlemlerini yapmak, dağıtılmasını sağlamak, 
20- 5393 sayılı Yeni Belediye Kanununun 49.md.son fıkrası uyarınca belediye memurlarına başarı durumlarına toplam memur sayısının %10 unu aşmamak kaydıyla çalıştıkları sürelerle orantılı (20.000) gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpılarak bulunacak rakamı geçmemek üzere encümen kararı ile yılda iki defa ikramiye verilebilir denildiğinden, belirlenen memurlara yapılacak olan ikramiye ilgili çalışmaları yaparak tahakkuklarını hazırlamak, 

21- Memuriyete giriş ve Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren memurların intibaklarını yapmak,
22- 3308 sayılı yasa gereğince meslek okullarından staj yapmak üzere gelen öğrencilerle ilgili işlemleri ve ödenecek ücretlerin tahakkukunu yapmak, 
23- Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, birim arşivini düzenli halde bulundurmak,
24- Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,
25- Mali Hizmetler Müdürü/ Vekili, birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden Belediye Başkanlığına karşı birinci derecede sorumludur.

 

GELİR, EMLAK VE TAHSİLAT SERVİSLERİNİN GÖREV YETKİ VE

SORUMLULUKLARI

 

1- Belediyenin yürürlükteki kanunlar ile tayin edilen her türlü gelirini eksiksiz ve kusursuz olarak tahsil etmek,
2- Belediyenin Çevre Temizlik, Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi , su abone kayıt ve tahakkukları ile tahsilatlarını yapmak, Belediyece ruhsat verilen yerlerle ilgili harçları tahsil etmek,
3- Belediye Emlaklarının takibi, tesis işletme vs. gibi yerlerin kira alımlarını yapmak ve kayıtlarını tutmak,
4- İlçeler arası yazıhane ile çeşitli kasaba ve köylere sefer yapan araçların giriş ve çıkışlarının kontrollerini yapmak,
5- 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanunu uyarınca; ölçü ve tartı aletleri ile alışveriş yapan bütün esnafın elinde bulunan ölçü ve tartı aletlerinin damgasının yapılmasını sağlamak ve özellikle tüketicinin korunması kanunu bakımından denetim ve muayenesini yaptırmak, 
6-Belediye Başkanlığımız veya Belediye Başkanlığımız havalesi ile intikal eden Hukuki konularda gerekli işlemleri yapmak,
7- Servis ile ilgili yazışmaları yapmak, birim arşivini düzenli halde bulundurmak,
8- Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak,
9- Gelir, Emlak ve Tahsilat Servisi birimi yetkilileri, işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret62906