PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zabıta Müdürlüğüİsmail CİVELEK
Zabıta Memur V.

ZABITA BİRİMİNİN  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini belde halkının, huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde;
1- Açıkça belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
2- Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ve sağlık zabıtası yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek,

3- Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulaması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek,
4- Belediye cezaları ile ilgili kanunlar uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve cezaların yerine getirilmesini, uygulanmasını sağlamak,

5- Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirmek, Dilencilerle mücadele etmek, Çevre Koruma kanununun yüklediği sorumlulukları yerine getirmek,
6- Ruhsatlandırılacak işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını tanzim edip ilgiliye vermek, 
7- Sıhhi müesseseler ve gayrisıhhi müesseseleri denetlemek,
8- Cadde Sokak ve kamuya açık yerlerde izinsiz satış yapan seyyar satıcılarla mücadele etmek,
9- Belediyece işgaline izin verilmeyen cadde ,sokak, arsa ve kaldırımları, kamuya açık alanlarla yol ve meydan işgallerinin kaldırılmasını sağlamak,
10- Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklarla, ilçe sağlık müdürlüğü ile denetim çalışmaları yapmak,
11- Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak,
12- İçkili yerler ve umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde gerekli denetimleri yapmak,
13- İşyerlerinin çalışma saatleri ile ilgili denetimleri yapmak,
14- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.md.gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının

Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak, 
15- Belediyemiz birimlerinin çalışmalarında trafik düzeni ve güvenliği için, gereken tedbirleri almak veya aldırmak,
16- Taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren her türlü engeli ortadan kaldırmak,

17- Garaj içi düzeni sağlamak, garajın temizliği ve bakımını yapmak ve garaj içi işyerlerinin denetimini yapmak,

18- Belediyenin Tamir ve bakım atölyeleri ve taşıtlar için gerekli takım, alet, tezgah, yedek parça, lastik yağ, benzin

motorin vb. ihtiyaçların temini için birimlerden gelen talepleri yerine getirmek,
19- Belediye hizmetlerinde çalıştırılan her türlü aracın, yağ, antifriz akaryakıt olarak periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,
20- Servis dışı kalan ve ayrılan motorlu taşıtların ve iş makinelerinin kullanılabilecek olan parçalarının hurda ambarında stoklanmasını sağlamak, kullanılamayacak durumda olan malzeme ve yedek parçanın, lastiklerinin satışının yapılması için ilgili birimlere teklifte bulunmak,
21- Makine ve taşıtların tamir, bakım ve ikmal işlerine ait yazışma, evrak ve dosyalama işlemlerinin düzenli ve muazzam bir şekilde arşivlenmesini sağlamak,
22- Belediye hizmetlerinde göreve çıkacak araçların sevk ve idaresini yapmak,
23- Belediye birimlerinde kullanılmakta olan Telsizlerin kayıtlarını tutmak, bakım ve onarımını yaptırmak,
24- 5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 53.md.si gereği Acil Durum Planlaması çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masasında görev almak,
25- Belediye ye ait araçların yakıt ikmalini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak,
26- Belediye işçilerinin sevk, idare ve kontrolünü yapmak.
27- Belediye hudutları içerisinde yer alan yerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak, çöp biriktirme yerine taşımak,
28- Belediye hudutları içerisinde binalar ile imarlı arsaların önüne kentin görünümünü bozmayacak şekilde çöp bidonu ve konteynırlarını koymak,
29- Kentin cadde ve sokaklarını devamlı olarak süpürerek temiz tutmak,
30- Kent içinde yer alan tüm Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, biriken atıkları kaldırmak,
31- Çeşitli broşür, resim ve reklam araçlarıyla kampanyalar düzenleyerek halkın temizliğe katılımını sağlamak,
32- Tabi afetlerde meydana gelebilecek su baskınlarının bertaraf edilmesine diğer kuruluşlara yardımcı olmak, 
33- Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı depolama alanlarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerinde çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak,
34- Hayvan nakilleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,
35- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.md. gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak, 
36- Amirlik ile ilgili yazışmaları yapmak, birim arşivini düzenli halde bulundurmak,

37- Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak,
38- Belediye Başkanlığına karşı Zabıta Amiri/ Vekili, birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret62906