PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İtfaiye Brimi

İTFAİYE AMİRLİĞİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI (Belediyemizde itfaiye amirliği birimi bulunmamakta olup itfaiye amirliği görevleri zabıta birimi tarafından yerine getirilmektedir)

 

1-Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
2- Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
3- Su baskınlarına müdahale etmek,
4- Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
5- Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
6- Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
7- Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
8- Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, 
9- Halktan gelen talepler doğrultusunda kanalizasyonu tıkanan ve dolan ev ve işyerlerinin belediye Meclisinin belirlediği ücret üzerinden temizlemek ve açmak,
10- Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
11- İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, 
12- İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
13- Kullanılan araç ve ekipmanları müdahalelere hazır bulundurmak, arızalı olanları tamir ettirmek,

14- 5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 53.md.si gereği Acil Durum Planlaması çerçevesinde oluşabilecek

doğal afetler halinde kriz masası oluşturmak,
15- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.md.gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak, 

16- İtfaiye Servisi ile ilgili yazışmaları yapmak, birim arşivini düzenli halde bulundurmak,
17- Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak,
18- Belediye Başkanlığına karşı İtfaiye Birim Amiri , birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret62906