PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü


Fuat GÜNGÖR                                           Fırat SEZGİN
    Tekniker                                                  Tekniker          
 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

1-Belediye hizmetleri içerisinde yer alan; yol,köprü, meydan yapmak, bunlara ait etüt ve yapım programlarını hazırlamak,ve karar verilenlerin uygulanmasını sağlamak, birimde çalışan tüm personelin sevk ve idaresini yapmak,
2- Belediyeye ait her türlü tesislerin yapımı, bakımı ve onarımını yaptırmak,
3- Belediye ye ait elektrik işlerini yapmak veya yaptırmak, 
4- Diğer dairelerin talepleri üzerine ve başkanlık talimatı ile keşif ve fenni görüş bildirmek, 
5- İlçemizde bulunan mevcut park ve bahçelerin düzenlemesini ve bakımını yaptırmak, park alanına dönüştürülmesi gereken yerlerin projelerini hazırlamak,
6- Cadde ve sokakların ağaçlandırılmasını sağlamak, cadde ve sokakta bulunan ağaçların budama, bakımı ve sulama işlemlerini yapmak,
7- Kamuya ait binaların çevre düzenlemesi ile şehrimizde bulunan havuzların bakımı ve temizliğini yapmak, futbol sahasının çimlenme ve bakımını yapmak,
8- Şehrimizde bulunan mezarlıkların bakımını yapmak veya yaptırmak,
9- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda belediyenin hizmet alanı içerisinde verilen görevleri yürütmek ve bu konudaki yetkilerini kullanmak,
10- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılmasını sağlamak,
11- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanların bakım ve onarımını yapmak,

12- Kurulu olan su ve kanalizasyon şebekelerinde meydana gelen arızalara müdahale etmek,

13- Su ve Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın bağlanmasını sağlamak, 
14- İmar mevzuatı gereği, İmar Yasa ve Yönetmeliklerinin Belediyeye yüklediği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütmek,
15- İmar planı ve 5 yıllık programları gereğince kamulaştırma işlemlerini usulünce yerine getirmek,
16- Yapı kullanma ve ruhsat talepleri üzerinde gerekli incelemeleri yapmak ve ruhsat tanzimi için başkanlık makamının onayına sunmak, uygun olmayanlara verilecek gerekçeli tebliğ nameleri hazırlamak ve başkanlık onayına sunmak, 
17- İmar planı, ruhsatname ve imar mevzuatına aykırı yapıları sahada aramak veya zabıta kanalıyla tespitini

yaptırmak, tespit edilenler hakkında yasaların öngördüğü işlemleri yerine getirmek, 
18- Müdürlük bünyesinde hizmet veren Numarataj servisince Belediye Meclis Kararları doğrultusunda, Mahalle, Cadde ve Sokak isimleri ve numaraları vermek,
19- Yapı Kullanma İzin belgesi alınmış binalara kapı numarası vermek,
20- Yapı Projelerinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimini yapmak,uygun olmayanları uygun hale getirmek ve inşaat ruhsatı tanzim etmek,
21- İmar Planının uygulanması gerektiğinde güncellenmesi ve değişiklikleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve belediye meclisine sunmak,
22- Belediye ye alınacak her türlü motorlu taşıt ve iş makinesinin atölye alet, yedek parça alımlarının teknik şartnamesini hazırlamak,

23- Kullanılması verimsiz hale düşmüş, ekonomik ömrünü tamamlamış olan motorlu taşıtların atölye, alet ve avadanlıklarının taşıt kanunu ve ilgili mevzuat gereği servis dışı kalması, ayrılması için ilgili birime teklifte bulunmak,
24- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31.md.gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak, 
25- 5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 53. md.si gereği Acil Durum Planlaması çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masası oluşturmak,

26- Belediye ihtiyaçlarının alımı için gerekli araştırmaları yapmak.
27- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde Belediye ile ilgili mal, hizmet ve yapım işleri ihale dokümanlarını ve gerekli evraklarını hazırlamak,
28- Ayniyat talimatnamesi hükümleri uyarınca demirbaş eşyanın ve diğer malzemelerin kayıt, teslim ve takibini yapmak. 

29- Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini Belediyenin internet sitesi, sözlü ve yazılı basın yayın ile bütün imkanlarını kullanarak medya ile tanıtmak,
30- Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, 
31- Bütün hizmet faaliyetlerimizi kaset, CD, slâyt ve resimlerle tespit etmek kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek,
32- Belediyemiz faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak konuyla ilgili CD, kaset slâyt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmasını sağlamaktır.
33- Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi, isteklerini ilgili birimlerden sağlamak ve kamuoyuna duyurmak amacıyla basına vermek.
34- Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
35- İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız arasında sosyal hizmet ve yardıma muhtaç kişilerin tespiti yapılarak verilen hizmetin sağlıklı, düzenli ve nitelikli daha adil bir şekilde genişletilmesini sağlamak.
36- Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, birim arşivini düzenli halde bulundurmak,
37- Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak, 
38- Belediye Başkanlığına karşı Fen İşleri Müdürü/ Vekili, birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret62906